Privacy statement

  1. Begripsbepalingen.
  2. Doel van de registratie.
  3. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen.
  4. Soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen en de wijze waarop  deze worden verkregen.
  5. De gevallen waarin opgenomen gegevens worden verwijderd of vernietigd.
  6. De soorten gegevens en de categorieën van personen of instanties waaraan gegevens uit de registratie worden verstrekt.
  7. De rechtstreekse toegang tot de registratie.
  8. Verbanden tussen de gegevensverzameling en andere gegevensverzamelingen.
  9. Rechten van geregistreerde en hun wettelijke vertegenwoordigers.
  10. Hoofdlijnen organisatie en beheer van de registratie.

1. Begripsbepalingen
Persoonsgegeven:
Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

Persoonsregistratie:
Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg worden gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Houder:
Degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie. Dit is de directeur of, bij het ontbreken daarvan, de hoogste leidinggevende van De Zorg8.

Bewerker:
Degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd.

Gebruiker:
Degene die geautoriseerd is door de houder gegevens in de registratie in te voeren en/of te muteren dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen. In de dagelijkse praktijk zijn dit de zorgverleners en de medewerkers van de centrale administratie van De Zorg8.

Geregistreerde:
De cliënt en de medewerker wiens persoonsgegevens in de persoonsregistratie van De Zorg8 zijn opgenomen.

Zorgverlener:
De beroepsbeoefenaar die de directe zorg verleent aan de cliënt.

Verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie:
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen.

Registratiekamer:
De Registratiekamer, ingesteld bij artikel 37 Wet persoonsregistraties (verder aangeduid als WPR).

 2. Doel van de registratie
1. Het systematisch kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen                     van verantwoorde cliëntenzorg.
2. De reeds verleende zorg te kunnen verantwoorden en te kunnen reconstrueren.
3. Het genereren van informatie ter bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening door De Zorg8.

3. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen.
De registratie bevat gegevens over de cliënten aan wie zorg wordt verleend.

4. Soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen en de wijze waarop deze worden verkregen.
Cliëntgegevens:
De gegevens die in de registratie worden opgenomen hebben hoofdzakelijk betrekking op de persoon van de cliënt, diens zorgbehoefte, de verleende zorg, en de administratieve en financiële afwikkeling daarvan. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende gegevens:
1. identificatienummer;
2. personalia (NAW, geb. datum, geslacht);
3. huisarts;
4. zorganamnese;
5. zorgdossier;
6. rapportage uitvoering van de zorg en observatie;
7. eigen verklaring van de cliënt omtrent de vastgelegde gegevens;
8. tijdregistratie;
9. boekhoudkundige gegevens.

Behoudens het identificatienummer worden alle gegevens rechtstreeks van, in samenspraak met, of middels observatie van de cliënt verkregen of hiervan afgeleid. Het identificatienummer wordt toegekend door de houder.

Gegevens medewerkers:
1. personalia (NAW, geb. datum, geslacht);
2. loonbelastingverklaring;
3. kopie identiteitsbewijs

5. De gevallen waarin opgenomen gegevens worden verwijderd of vernietigd.
1.  De cliëntengegevens worden tot tien jaar na registratie bewaard. Daarna worden zij vernietigd behoudens de bij wet geregelde uitzonderingen.

2.  Wanneer een cliënt schriftelijk verzoekt zijn gegevens (deels) te vernietigen binnen de gestelde bewaartermijn van tien jaar wordt hier, na verificatie door de houder bij  de cliënt, binnen drie maanden aan voldaan. Het verzoek tot vernietiging wordt bewaard. Hierop wordt de datum van verificatie en van vernietiging vermeld.

6. De soorten gegevens en de categorieën van personen of instanties waaraan gegevens uit de registratie worden verstrekt.
Als regel mogen slechts gegevens aan andere personen en rechtspersonen worden verstrekt wanneer de cliënt daarmee heeft ingestemd. Niettemin zijn er enkele personen en instanties die ingevolge hun taak of functie bepaalde gegevens mogen ontvangen. U kunt hierbij denken aan uitvoeringsinstellingen of de inspectie voor de gezondheidszorg. De instellingen verstrekken uit de persoonsregistratie slechts gegevens aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen, met dien verstande dat een zodanige verstrekking slechts geschiedt voor doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn. In de regel betreft dit:

1. informatie voor medewerkers die bij de cliënt werkzaam zijn;
2. persoonsgegevens en kwantitatieve gegevens voor instanties met een publiekrechtelijke taak. Indien mogelijk wordt dit de cliënt bij het begin van de overeenkomst medegedeeld dan wel gevraagd;
3. gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek op het gebied van de volksgezondheid doch slechts indien het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek in redelijkheid niet kan worden verlangd en de instelling zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt    dat de herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen. Verstrekking overeenkomstig het gestelde onder 3 is slechts mogelijk indien het onderzoek een algemeen belang dient; niet onder de betreffende gegevens kan worden uitgevoerd en voor zover de betrokken cliënt tegen verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt;
4. Verder worden gegevens verstrekt aan derden wanneer zulks voortvloeit uit het doel van de registratie of wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
5. In de overige gevallen is voor de verstrekking van persoonsgegevens uit  de registratie aan derden de schriftelijke toestemming van de cliënt vereist;
6. Verstrekking blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is;
7. De houder legt verstrekking van gegevens uit de persoonsregistratie vast tenzij hij redelijkerwijze kan aannemen dat de geregistreerde daarbij geen belang heeft.

7. De rechtstreekse toegang tot de registratie.
Per deeladministratie hebben de volgende personen rechtstreekse toegang:
1.   de houder voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van diens taak;
2.   de bewerker voor zover noodzakelijk voor diens taak;
3.   de gebruiker voor zover noodzakelijk voor diens taak. De zorgverlener heeft
bijvoorbeeld alleen rechtstreekse toegang tot de gegevens van het Zorgdossier.
4.   de cliënt waaraan diensten worden verleend voor wat betreft zijn Zorgdossier.

8. Verbanden tussen de gegevensverzameling en andere gegevensverzamelingen.
Er bestaan de volgende verbanden  tussen de gegevensverzameling van instellingen en andere gegevensverzamelingen:
1.   personalia cliënten, kwantitatieve zorggegevens (registratie uren verleende zorg) en de registratie van instituten met een publiekrechtelijke taak.
2.   personalia cliënten, kwantitatieve zorggegevens en de externe boekhouding.

9. Rechten van geregistreerde en hun wettelijke  vertegenwoordigers.
1.   De geregistreerde of diens bevoegde vertegenwoordiger ontvangen bij aanvang van de zorgrelatie schriftelijk de mededeling dat persoonsgegevens over hem worden vastgelegd in de registratie.
2.   De geregistreerde of diens bevoegde vertegenwoordiger hebben recht op inzage in, en afschrift van de over hem vastgelegde gegevens. Hiertoe dient de geregistreerde of diens vertegenwoordiger een verzoek te richten aan de houder. De houder maakt een afspraak op welke datum en tijdstip de gegevens kunnen worden ingezien. Voor een afschrift worden de in redelijkheid gemaakte kosten in rekening gebracht.
3.   Op verzoek van de cliënt of diens bevoegde vertegenwoordiger worden gegevens aangevuld, worden foutieve gegevens verwijderd en/of verbeterd.
4.   Op verzoek van de cliënt of diens bevoegde vertegenwoordiger wordt een eigen verklaring omtrent de vastgelegde gegevens aan het dossier toegevoegd.

10. Hoofdlijnen organisatie en beheer van de registratie.
De personalia van de cliënt zijn opgeslagen op een server en via een handmatige registratie. Deze bevindt zich op het hoofdkantoor vanDe Zorg8. Invoering en mutatie gebeurt door medewerkers van de centrale administratie. Het kantoor is afsluitbaar. Er wordt dagelijks een back up van alle gegevens gemaakt en deze wordt extern opgeslagen.

De zorgdossiers van de cliënten waaraan zorg wordt verleend bevinden zich ten huize van de cliënt. De rapportage van de verleende zorg wordt bijgehouden door de zorgverleners. De zorgdossiers van de cliënten waaraan geen zorg meer wordt verleend bevinden zich in het hoofdkantoor van De Zorg8 in een afsluitbare archiefkast. De sleutel berust bij de houder of diens plaatsvervanger.

De urenregistratieformulieren worden ingevuld door de medewerkers en, ondertekend door de cliënt periodiek ingeleverd bij de instelling. De daarvoor aangewezen functionaris of diens plaatsvervanger controleert de formulieren en verwerkt de gegevens in de declaraties.